2018 онд зохиогдох сургалтын хуваарь
3/1/2018 12:00 AM 12/31/2018 12:00 AM


IIA Global-ын зохиогчийн эрхтэй, CPE цагийн эрхтэй сургалтуудыг улсын болон хувийн салбарт дотоод аудитын чиглэлээр ажилладаг, туршлагатай сургагч багш нар удирдан явуулна.​

schedule.jpg