Бидний тухай

​​cover.jpg

Хэтийн зорилго

Монгол улсад дотоод аудитыг хөгжүүлэх үйлсэд идэвхитэй манлайлах.

Зорилтууд

  • Дотоод аудиторуудын байгууллагадаа бий болгож буй үнэ цэнийг сурталчилах, дэмжих
  • Дотоод аудиторуудыг өргөн хүрээтэй мэргэжлийн боловсролоор хангах, хөгжих боломжийг нь нээх
  • Олон Улсын Мэргэжлийн Практикийн Хүрээг (IPPF) ашиглахыг дэмжих, Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институт (IIA Глобал)-ийн батламж, гэрчилгээ олгох хөтөлбөрт хамрагдахыг сурталчилах
  • Дотоод аудитын тухай мэдлэг боловсрол, байгууллагын засаглал, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтад гүйцэтгэх түүний чиг үүргийг сурталчлан таниулах
  • Дотоод аудиторуудын нэр хүнд, ёс зүйн стандартыг бий болгож мө​​​​рдүүлэх
  • Дотоод аудитын нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх.​

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ (2018-2019 он)

Аудитын хороо:
Дарга:    Д.Галхүү
Гишүүн: Л.Баасандорж
Гишүүн: Д.Энхбаатар
Нэр дэвшүүлэх хороо:
Дарга:   П.Гантуул  
Гишүүн: Д.Энхбаатар
Гишүүн: Ж.Саруул
Гишүүнчлэлийн хороо:
Дарга:    Т.Цэрэндаш 
Гишүүн:  Д.Галхүү
Гишүүн: Л.Баасандорж
Боловсролын хороо:
Дарга: О.Баярмагнай   ​
Гишүүн: П.Гантуул
Гишүүн:  Ж.Оюумаа
Гишүүн: Ж.Саруул
Гүйцэтгэх удирдлага:
Ерөнхийлөгч Ж.Оюумаа
Нарийн бичгийн дарга О.Баярмагнай