Standardet dhe Udhëzimet

​Kuadri i Praktikave Profesionale Ndërkombëtare (IPPF)®

IPPF

 

Kuadri i Praktikave Profesionale Ndërkombëtare është kuadri konceptual që organizon udhëzime zyrtare të shpallur nga IIA. ​Si organizmi global më i besueshëm në përcaktimin e udhëzimeve, IIA u mundëson profesionistëve të auditit të brendshëm në mbarë botën udhëzime të besueshme të përmbledhura në IPPF si udhëzime të detyrueshme dhe të rekomanduara.

 

Udhëzime të detyrueshme

Misioni i auditimit të brendshëm përshkruan qëllimin primar të auditimit të brendshëm dhe  gjithëpërfshirës. Përmbushja e misionit mbështetet nga tërësia e KPPN (IPPF-ve), duke përfshirë elementët e detyrueshëm të Përkufizimit, Parimet Themelore për Praktikat profesionale të Auditimit të Brendshëm, Kodit të Etikës dhe Standardeve ashtu sikurse edhe të gjitha praktikave të rekomandueshme.

Elementët e detyrueshëm të KPPN (IPPF-ve) janë:

Përputhshmëria me parimet e përcaktuara në udhëzimet e detyrueshme është e domosdoshme për praktikat profesionale në auditimin e brendshëm.

Udhëzimet e detyrueshme u zhvilluan pas vendosjes së një proçesi vëzhgimi, i cili përfshin një periudhë ekspozimi publik për pjesëmarrjen e palëve të interesuara.

Udhëzime të rekomanduara

Elementët e rekomanduar të KPPN (IPPF) janë:

Udhëzimet e rekomanduara janë autorizuar nga IIA nëpërmmjet një proçesi miratimi formal. Ato përshkruajnë praktikat për implementim efektiv të Parimeve Themelore, Përkufizimit të Auditimit të Brendshëm, Kodit të Etikës dhe Standardeve.

Vizitoni faqen e IIA's global për Standardet dhe burimet e udhëzimeve.

IPPF 

Porositni nj​​​​e kopje fizike ​nga libraria e IIA edicionin e 2017 t​e IPPF.