Certifikimet dhe Kualifikimet
IIA Certifications and Qualifications

Çoje Karrierën Tënde Përpara me Certifikimet dhe Kualifikimet Ndërkombëtare të IIA

Një certifikatë profesionale e IIA mund të çojë karrierën tuaj në drejtimin e duhur, qoftë ajo në fillim të rrugës së auditimit apo edhe nëse po e drejtoni në nivele të reja. Krijoni mundësi të reja, me potencial për fitime më të mëdha*, njohuri më të thella dhe kredibilitet të gjerë.

Duke marrë kualifikimin apo certifikimin tuaj, punëdhënësi dhe klientët tuaj e dinë se ju jeni një aset i çmuar i ekipit, i cili është shumë i motivuar, i ditur dhe i përkushtuar për të siguruar cilësi në çdo gjë që bën.

Certified Internal AuditorAuditues i Brendshëm i Certifikuar (CIA)

Si certifikimi i vetëm i njohur globalisht për auditues të brendshëm, të bëhesh një Auditues i Brendshëm i Certifikuar® (CIA®) provon aftësi, vlera dhe njohje të Standardeve Ndërkombëtare për Praktikat Profesionale të Auditimit të Brendshëm dhe si aplikohen ato. Mëso më shumë.

Certification in Risk Management AssuranceCertifikim në Sigurimin e Menaxhimit të Riskut (CRMA)

Certifikimi në Sigurimin e Menaxhimit të Riskut® (CRMA®) fokusohet në elementët kyç për të zbuluar potencialin e plotë të auditimit të brendshëm, dhe vërteton aftësinë për të dhënë këshilla dhe siguri të komitetet e bordi drejtues në lidhje me menaxhimin e riskut. Mëso më shumë.

Qualifications in Internal Audit Leadership​Kualifikim në Udhëheqjen e Auditimit të Brendshëm (QIAL)

Demonstro aftësititë e tua organizative, etike dhe aftësitë e udhëheqjes së auditit të brendshëm duke marrë Kualifikimin në Udhëheqjen e Auditimit të Brendshëm, titulli i parë për krerët e auditimit të brendshëm. Mëso më shumë.

Changes are coming to CCSA, CFSA, and CGAP

*Sipas një studimi mbi të ardhurat nga paga të kryer nga IIA në 2014, paga mesatare e audituesve të brendshëm të cilët kanë një ose disa çertifikime është 30% më e lartë se kolegët të cilët nuk kanë çertifikime (bazuar në përgjigjet brenda SHBA).

Kryerja e Testimeve

Këto testime administrohen në gjuhë të ndryshme ekskluzivisht nga qendrat e testimit Pearson VUE nëpër botë.

Infosoft Systems Sh.p.k
Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 1
1001, Tirana
Albania
Phone: +35542251180 ext.167

Për më shumë informacion mbi testimet e certifikimeve dhe kualifikimeve të IIA, ju lutemi vizitoni faqen e Pearson VUE.